optifire

Regulamin

REGULAMIN USŁUGI optifire

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem”, reguluje świadczenie oraz korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną o nazwie „optifire”, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisaną w niniejszym Regulaminie usługę jest spółka FireUp Software Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 3-go Maja 30 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem KRS: 0000489669, NIP: 6342819462, REGON: 243312889, o kapitale zakładowym w wysokości 253.005,00 PLN, który to podmiot w dalszej części niniejszego Regulaminu zwany będzie „Usługodawcą”.
 3. Korzystającym z usługi optifire świadczonej drogą elektroniczną na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli tylko pozostaje przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – zwany dalej „Użytkownikiem”. Użytkownik może działać wobec Usługodawcy osobiście (w przypadku przedsiębiorców będących osobą fizyczną) lub poprzez swoje organy (np. w przypadku osób prawnych) czy przez osoby posiadające odpowiednie umocowanie.
 4. UWAGA: osoba akceptująca niniejszy Regulamin w imieniu i na rzecz innego podmiotu dokonując tej czynności składa oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego umocowania.
 5. W dalszej części niniejszego Regulaminu Usługodawca i Użytkownik łącznie zwani będą „Stronami”.
 6. Usługa optifire dedykowana jest Użytkownikowi prowadzącemu działalność w zakresie spedycji, transportu, dystrybucji, logistyki lub produkcji.

§ 2. Przedmiot usługi

 1. optifire jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia SSL.
 2. optifire jest usługą dedykowaną Użytkownikowi prowadzącemu działalność w zakresie dystrybucji, produkcji, serwisu, spedycji, transportu lub logistyki, służącą w szczególności do wyznaczania i optymalizacji trasy przy uwzględnieniu następujących parametrów: ładowność pojazdów, gabaryty ładunku, położenie i czas obsługi punktów załadunku i rozładunku, okna czasowe, czas pracy kierowców oraz prezentację zaplanowanej trasy w formie mapy lub tabeli (dalej jako: “optifire”).

§ 3. Wymagania techniczne dla korzystania z usługi i jej funkcji

 1. Niezbędnym dla korzystania z usługi optifire jest:
  1. posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet (minimalna przepustowość łącza 1 Mb/s), łącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies i z włączoną obsługą javascript,
  2. korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari; preferowaną i zalecaną przez Usługodawcę przeglądarką internetową jest Chrome,
  3. posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej email,
  4. posiadanie przez Użytkownika czytnika plików w formacie PDF (sugerowane jest użytkowanie najnowszych stabilnych wersji dedykowanych lub wbudowanych w przeglądarki czytników PDF: Adobe Reader, Evince, Google Chrome, Mozilla Firefox).
 2. Dla optymalnego wykorzystania możliwości usługi optifire zalecane jest stosowanie urządzeń z minimalną rozdzielczością punktową 1280×1024.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia działania usługi optifire na najnowszych stabilnych wersjach powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych (wskazanych w ust. 1 pkt 1) , a także w celu zapewnienia jej funkcjonowania na najnowszych (sugerowanych w ust. 1 pkt 4) stabilnych wersjach czytników plików PDF, przy czym Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki, ani też że będą poprawnie wyświetlane i drukowane przez dostępne czytniki plików PDF.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ubytki w funkcjonalności usługi optifire w przypadku używania przez Usługobiorcę nieoryginalnych sprzętów, oprogramowań, bądź plików.

§ 4.Rejestracja i zasady korzystania

 1. Przystąpienie do korzystania z usługi optifire następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej optifire.io, w wyniku wykonania następujących czynności:
  1. należy wejść na stronę internetową www.optifire.io;
  2. uzupełnić formularz rejestracyjny o następujące dane:
   1. adres e-mail;
   2. hasło.
  3. złożyć oświadczenie o akceptacji:
   1. Niniejszego Regulaminu (wraz z Cennikiem);
   2. Polityki Prywatności;
  4. Danymi obligatoryjnie wymaganymi do założenia Konta są adres e-mail i hasło.
  5. Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że:
   1. dane podane w Profilu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji;
   2. podane przez Użytkownika dane nie naruszają praw osób trzecich;
   3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  6. Po dokonaniu rejestracji w sposób określony w ust. 1 Użytkownik może logować się do optifire poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła użytych podczas rejestracji.
  7. Zabrania się udostępniania konta innym podmiotom.
  8. Zabrania się korzystania z kont należących do innych podmiotów.
  9. Każdy z Użytkowników ma możliwość założenia jednego indywidualnego konta. Dostęp do konta mogą mieć jedynie osoby uprawnione do działania w imieniu Użytkownika bądź sam Użytkownik (jeśli jest osobą fizyczną).
  10. Usługodawca jest uprawniony do zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz innego podmiotu.
  11. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści o charakterze bezprawnym lub w jakikolwiek sposób naruszających dobra osobiste innych osób.
  12. Użytkownik w celu wybrania optymalnej trasy wprowadza następujące informacje:
   1. nazwa poszczególnych punktów załadunku i rozładunku,
   2. adres punktów załadunku i rozładunku, 
   3. czasu obsługi w każdym z punktów wskazanych w pkt 1),
   4. okien czasowych,
   5.  parametrów towaru,
   6. informacji dotyczących posiadanej floty pojazdów (nazwa; nr rejestracyjny pojazdu, czas pracy kierowcy, pojemność ładunkowa);
   7. data planowanej optymalizacji.
  13. Uwzględniając powyżej wskazane parametry, optifire wskazuje liczbę pojazdów potrzebną do realizacji wymaganego zlecenia oraz wyznacza najbardziej optymalną trasę dla każdego z pojazdów.
  14. Wyniki optymalizacji uzyskuje się w postaci graficznej wykresu na mapie oraz w wersji tabelarycznej, jako "szczegóły zaplanowanej trasy".

§ 5. Okres testowy

 1. Jeśli aktualny Cennik tak stanowi Użytkownik uprawniony jest do testowego korzystania z pełnej wersji usługi optifire przez okres 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu skutecznego zarejestrowania się w sposób określony w § 4.
 2. W trakcie okresu testowego, Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich funkcjonalności optifire, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy za poziom świadczonych usług zostaje w tym okresie wyłączona w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Prawo skorzystania z okresu testowego przysługuje tylko raz, niezależnie od tego w jakim wymiarze Użytkownik korzystał z przyznanego okresu testowego.
 4. Po upływie okresu testowego dostęp do funkcjonalności optifire zostaje wyłączony. W celu ponownego uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności optifire, Użytkownik powinien uiścić opłatę określoną w § 6 Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia do powszechnego użytku wersji demonstracyjnej usługi optifire (dalej jako: “Wersja Demo”), zawierającej przykładowe dane, które mogą być do tej usługi wprowadzane, w niej edytowane, za jej pomocą generowane, itp. Dane te mają charakter całkowicie fikcyjny i przypadkowy, niezwiązany z jakąkolwiek rzeczywiście wykonaną operacją i nie mogą być wykorzystywane do realizacji operacji rzeczywistych. Usługodawca może w każdym momencie usunąć lub edytować wszystkie dane wprowadzone do wersji demo. Dane wprowadzone do wersji demo są widoczne dla wszystkich użytkowników wersji demo, dlatego podczas testowania zaleca się wprowadzanie danych fikcyjnych.

§ 6. Zasady odpłatności

 1. Po upływie okresu testowego, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, dostęp do usługi optifire możliwy jest jedynie odpłatnie.
 2. Wysokość opłat za poszczególne opcje korzystania z usługi optifire określa Cennik dostępny pod adresem https://optifire.io, który to Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Z chwilą zgłoszenia chęci rozpoczęcia korzystania z płatnej wersji optifire, Użytkownik wybiera cykl rozliczeniowy: miesięczny, kwartalny lub roczny (dalej: Cykl Rozliczeniowy). Cykl Rozliczeniowy może zostać wydłużony za zgodą Usługodawcy.
 4. W celu zmiany wybranego Cyklu Rozliczeniowego, Użytkownik zgłasza taką wolę Usługodawcy. Zmiana zaczyna obowiązywać po zakończeniu dotychczasowego Cyklu Rozliczeniowego.
 5. Usługodawca wystawia fakturę VAT za każdy Cykl Rozliczeniowy z góry. Faktura VAT przesyłana jest na adres mailowy Użytkownika wskazany podczas rejestracji Faktura ta może stanowić fakturę w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608) lub po jej wydrukowaniu fakturę VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru (Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608).
 6. Usługa optifire zostaje uruchomiona z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
 7. Użytkownik obowiązany jest każdorazowo do terminowego uiszczania opłaty za korzystanie z optifire. W przypadku nieuiszczenia opłaty, dostęp do usługi optifire zostaje zablokowany od dnia następującego po ostatnim dniu Cyklu Rozliczeniowego.
 8. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej, w sposób określony w ust. 4 i 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 9. Z chwilą wyrażenia chęci rozpoczęcia korzystania z wersji płatnej usługi optifire, Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą. 
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą zapisu Umowy.
 11. Usługi/treści w ramach aplikacji, mogą mieć charakter treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dlatego wszystkich Użytkowników korzystających z ochrony i uprawnień wskazanych w art. 27 i nast ww. ustawy pragniemy poinformować, że:
  1. zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu, osoba będąca konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadzie art. 27 ww. ustawy z momentem wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem 14 dniowego okresu do odstąpienia od umowy,
  2. zarówno akceptacja niniejszego regulaminu jak i moment złożenia zamówienia na usługę płatną (o ile przewiduje to aktualny cennik) stanowią wyraźne żądanie niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usług dostępnych poprzez aplikację, dlatego nie później niż z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadzie art. 27 ww. ustawy.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Usługa optifire jest świadczona poprzez oprogramowanie, które jest przedmiotem praw autorskich bądź innych praw Usługodawcy. Wobec tego Usługodawca gwarantuje, iż służą mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wchodzących w zakres oprogramowania (dalej: Oprogramowanie), prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Oprogramowania oraz wyłączne prawo do rozporządzania Oprogramowaniem na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lub dysponuje odpowiednimi prawami w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy w ramach innych tytułów prawnych (w szczególności umów licencji, o których mowa w art. 41 ust. 2 zdanie drugie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).
 2. Z momentem uzyskania przez Użytkownika dostępu do usługi optifire zostaje Użytkownikowi przez Usługodawcę udzielona niewyłączna, nieprzenoszalna i wielostanowiskowa licencja na korzystanie z Oprogramowania, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Licencja ta dotyczy obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie naliczone zgodnie z Cennikiem zawiera opłatę licencyjną za wszystkie wskazane niżej pola eksploatacji.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. korzystania z Oprogramowania w zakresie wszystkich jego funkcji techniczno-użytkowych,
  2. zwielokrotniania tymczasowego,
  3. zwielokrotniania stałego i utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; przy czym zwielokrotnianie stałe i utrwalanie odnosi się wyłącznie do tych funkcji Oprogramowania, które usługa optifire pozwala zapisać na jakimkolwiek nośniku oraz w jakiejkolwiek formie jako proces, rezultat, wynik, bądź wytwór pracy Użytkownika w jej ramach w następstwie zwykłego z niej korzystania i w zakresie jej zwykłych funkcji techniczno-użytkowych,
  4. tłumaczenie wygenerowanych za pomocą Oprogramowania utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system.
 4. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. udzielania sublicencji,
  2. jakiegokolwiek uzyskiwania informacji tak o wewnętrznej strukturze, jak i zasadach działania Oprogramowania;
  3. czynienia zmian układu, dokonywania tłumaczenia, przystosowywania, a także dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu;
  4. jakiegokolwiek rozpowszechniania poza przedsiębiorstwem lub zwykłym użytkowaniem przez Użytkownika informacji pobranych z Oprogramowania i usługi optifire, z wyłączeniem egzemplarzy dokumentów wygenerowanych w ramach zwykłych funkcji techniczno-użytkowych tej usługi;
  5. udzielania dostępu do usługi optifire oraz zawartych w jej ramach baz danych osobom trzecim, w tym w szczególności do udostępniania hasła dostępu do tej usługi,
  6. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
 5. Licencja udzielana jest na okres, w którym Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi optifire na gruncie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Użytkownika może spowodować powstanie odpowiedzialność cywilnej lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., 90, poz. 631, z późn. zm.) i może być podstawą do rozwiązania umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, jako kwalifikowane jej naruszenie.
 7. Poprzez korzystanie z usługi optifire, Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do wygenerowanych tras, raportów, grafik, tabel i nie ma prawa wykorzystywania ich w sposób inny niż do użytku własnego. 
 8. Wszelkie materiały wytworzone podczas korzystania z optifire stanowią własność Usługodawcy.

§ 8. Przerwy w korzystaniu z optifire

 1. Usługodawca gwarantuje, iż dołoży należytej staranności celem zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usługi optifire w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w ust. 2 – 4, na poziomie dostępności nie niższym niż 96% w skali roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych skutkujących przerwą w dostępie do usługi optifire codziennie pomiędzy godziną 0:00 a 01:00, przy czym przerwy te mogą być krótsze. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie uważane za nienależyte wykonywanie usługi przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mogące wystąpić przerwy w działaniu usługi optifire, a wynikające z:
  1. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które to podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci internetowej/telekomunikacyjnej, awaria sieci intranetowej, awaria sieci elektroenergetycznej, awaria lub przerwa po stronie dostawcy infrastruktury);
  2. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik, a które technicznie lub technologicznie warunkują możliwość korzystania z usługi Usługodawcy;
  3. używania przez Użytkownika nieoryginalnych sprzętów, oprogramowań, bądź plików
 4. Poza wypadkiem opisanym w ust. 2 Usługodawca dopuszcza możliwość zajścia konieczności wystąpienia dalszych przerw technicznych skutkujących wystąpieniem niemożliwości korzystania z usługi optifire. Jednak o każdej tego rodzaju przerwie Usługodawca będzie zawiadamiał Użytkownika poprzez przesłanie mu wiadomości email na adres poczty elektronicznej będący loginem Użytkownika, wskazując datę wystąpienia przerwy i przewidywany czas jej trwania.
 5. W zakresie dopuszczalnym prawem (tj. np. z wyłączeniem podmiotów objętych ochroną w tym zakresie na mocy art. 3855 K. c.) za naruszenie przez Usługodawcę postanowień ust. 1-4 powyżej, z przyczyn innych niż wina umyślna, Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie ograniczone do wysokości stanowiącej proporcjonalną równowartość części miesięcznego abonamentu, odpowiadającą stosunkowi czasu braku dostępu do usługi do całkowitego czasookresu korzystania z usługi w danym miesiącu

§ 9. Pomoc techniczna

Udzielanie pomocy technicznej odnośnie sposobu funkcjonowania usługi optifire lub zgłoszenie problemu w korzystaniu z tej usługi i prośba o wskazanie sposobu jego rozwiązania możliwe są poprzez kontakt na adres mailowy support@optifire.io lub pomoc@optifire.io 

§ 10. Uszczegółowienie dotyczące niektórych funkcji usługi

Dokumenty generowane za pośrednictwem usługi optifire, a także wiadomości email wysyłane w ramach funkcjonalności usługi optifire, będą automatycznie opatrzone stopką, w której zawarte mogą być zdania o treści: „Dokument wygenerowany przez platformę optifire (www.optifire.io)”, bądź „Generated by optifire platform (www.optifire.io)”, bądź też widnieć będzie tekst o tym samym znaczeniu, lecz w innej wersji językowej. Usuwanie tak wygenerowanych stopek będzie każdorazowo uważane za łamanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

§ 11. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Usługodawcę usługi optifire.
 2. Składanie reklamacji odbywa się co najmniej w formie dokumentowej na adres adres e-mail: kontakt@optifire.io. lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy: ul. 3-go maja 30/6.1, 44-200 Rybnik.
 3. Przedmiotem reklamacji może być nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę, to jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub umową zawartą w formie pisemnej.
 4. Z zakresu reklamacji wyłączone są wszystkie te wypadki i sytuacje, które na mocy niniejszego Regulaminu wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy.
 5. Reklamacja winna zawierać następujące elementy:
  1. określać dane Użytkownika:
   1. pełna nazwa;
   2. numer KRS (jeżeli posiada),
   3. adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub adres siedziby,
   4. wskazanie NIP i numeru REGON (lub odpowiednich);
   5. dla spółek cywilnych dane a) – d) osobno dla każdego ze wspólników i NIP spółki cywilnej;
   6. zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Usługodawca obowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca wezwie Użytkownika w formie pisemnej do stosownego uzupełnienia reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania przez Usługodawcę uzupełnień Użytkownika.
 7. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 6 byłoby niemożliwe, wówczas Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika w formie pisemnej, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedz.
 8. W razie potrzeby istnieje także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 12. Zmiana Regulaminu lub Cennika

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub Cennika, bądź też wprowadzenia nowego Regulaminu lub Cennika.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu lub Cennika Usługodawca będzie informował Użytkownika drogą mailową lub poprzez aplikację, wskazując w treści wiadomości części (jednostki redakcyjne, elementy) Regulaminu lub Cennika, które uległy zmianie, zostały usunięte, bądź dodane. Usługodawca w ten sam sposób poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu nowego Regulaminu lub Cennika, umożliwiając (poprzez wybrany kanał komunikacji) akceptację nowej wersji danego dokumentu.
 3. W przypadku braku akceptacji w ciągu 30 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie, zaniechanie złożenia oświadczenia w tym zakresie poczytuje się jako złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, które to oświadczenie zostaje złożone wraz z upływem ww. terminu. Postanowienia § 13 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku zawarcia przez Strony umowy na czas określony, zgodnie z jedną z dostępnych w Cenniku opcji (o ile taką przewidziano), pomimo otrzymania przez Usługobiorcę informacji o zmianie lub wprowadzeniu nowego Cennika, Usługobiorcę obowiązuje Cennik dotychczasowy aż do końca obowiązywania łączącej Strony w umowy na czas określony.
 5. We wszystkich przypadkach, poza opisanym w ust. 4, gdy Strony łączy umowa o odpłatne korzystanie z usługi optifire, wówczas Cennik nowy bądź w zmienionej postaci obowiązuje Usługobiorcę począwszy od kolejnego dnia po złożeniu oświadczenia o akceptacji zmiany. Wobec Usługobiorców, którzy nie wyrazili zgody na zmianę lub zaniechali złożenia jakiegokolwiek oświadczenia, w okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe postanowienia umów/regulaminów/cenników aż do chwili rozwiązania umowy.
 6. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy drogą mailową o wszelkich zmianach jego danych podanych przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do poinformowania drogą mailową o następujących zdarzeniach: o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości bądź rozpoczęcia postępowania naprawczego, o otwarciu wobec Użytkownika postępowania likwidacyjnego.

§ 13. Rozwiązanie umowy na korzystanie z optifire

 1. Wypowiedzenie łączącej Strony umowy, a także jej rozwiązanie zgodnie z ust. 4, zawsze wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego wybranego przez Użytkownika.
 3. Usługodawca ma prawo natychmiastowego jednostronnego rozwiązania łączącej Strony umowy w wypadku, gdy Użytkownik:
  1. korzysta z usługi optifire niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności narusza postanowienia licencji lub prawa autorskie Usługodawcy,
  2. opóźnia się z płatnością ponad 14 dni za co najmniej 1 Cykl Rozliczeniowy.

§ 14. Blokada konta i Odpowiedzialność Użytkownika

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu bądź podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Usługodawca ma prawo:
  1. wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez siebie terminie;
  2. zablokować konto.
 1. W przypadku zablokowania Konta, o którym mowa w ust. 1 lit. b. wszelkie funkcjonalności optifire zostaną wyłączone.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 1. rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 2. braku płatności za optifire za co najmniej 1 Cykl Rozliczeniowy;
 3. opóźnienie w płatności za Cykl Rozliczeniowy przekraczające 7 dni od terminu wskazanego na fakturze VAT;
 4. jeśli z uwagi na słuszny interes Usługodawcy jest to konieczne, przez co należy rozumieć w szczególności naruszenie praw własności intelektualnej, wprowadzanie do aplikacji treści bezprawnych, wykorzystywanie aplikacji do popełniania przestępstw, czynienie zmian lub podejmowanie działań mogących zaburzać działanie aplikacji, narażać interesy lub dane podmiotów trzecich czy innych Użytkowników.

§ 15. Ochrona danych osobowych

Wszelkie postanowienia oraz informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych zostały zawarte w polityce prywatności dostępnej tutaj. Dodatkowe informacje na temat plików cookies mogą być uwidocznione na odpowiedniej stronie w formie okna z informacją i prośbą o akceptację.

§ 16. Ochrona tajemnicy

 1. Usługodawca zobowiązuje się nieodwołalnie oraz bezwarunkowo zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne w rozumieniu ust. 2, a także zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); przy czym zobowiązanie do zachowania poufności wiąże bezterminowo, w tym także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
 2. Przez „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje związane z łączącą Strony umową, a pozyskane w trakcie negocjacji warunków umowy oraz w toku realizacji umowy. W szczególności zaś są nimi wszelkie informacje wprowadzone przez Użytkownika do zasobu objętego infrastrukturą informatyczną usługi optifire, a to informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Użytkownika oraz innych podmiotów/jednostek organizacyjnych, z którymi Użytkownik pozostaje w jakichkolwiek relacjach kapitałowych lub umownych. 
 3. Usługodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika Informacji Poufnych ujawniać, przekazywać, ani też w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja umowy.
 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
  1. dostępnych Usługodawcy przed ich ujawnieniem Usługodawcy przez Użytkownika;
  2. pozyskanych z wyraźnym wyłączeniem ich poufności przez Użytkownika;
  3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, organu, instytucji, urzędu, które uprawnione są do udzielenia takich informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
  4. które stanowią informacje powszechnie znane.
 5. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji umowy, Usługodawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Za działania lub zaniechania takich osób Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

§ 17 Ubezpieczenie OC

 1. Usługodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi optifire. Ochrona ubezpieczeniowa opiewa na łączną sumę w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Dane podane przez Użytkownika stosownie do zapisów § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu, są danymi identyfikującymi Użytkownika wobec Usługodawcy. Wszelkie wiadomości mailowe o jakimkolwiek charakterze przesyłane przez Usługodawcę zgodnie z tak wskazanymi przez Użytkownika danymi z chwilą wprowadzenia ich do systemu teleinformatycznego (tj. wysłania wiadomości email przez Usługodawcę) uważa się za doręczone Użytkownikowi i skuteczne wobec niego. Również wszelka korespondencja pocztowa wystosowywana na adres zamieszkania bądź adres siedziby Użytkownika, w razie jej niepodjęcia, będzie uważana za skutecznie doręczoną w chwilą zwrotu przesyłki Usługodawcy po upływie czasu dwukrotnego jej awizowania.
 2. Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych, o których mowa w ust. 1. W razie zaniechania tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikłe stąd negatywne następstwa związane ze świadczeniem usługi optifire przez Usługodawcę posiadającego nieaktualne dane Użytkownika.
 3. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, przenieść praw wynikających z umowy na osobę trzecią.
 4. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa wszelka odpowiedzialność Usługodawcy, jaka może wyniknąć po jego stronie w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi optifire, w tym w szczególności wynikająca z zapisów niniejszego Regulaminu, ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 17 niniejszego Regulaminu. Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie w takich granicach wysokości szkody, w jakich ubezpieczyciel ostatecznie uznał lub ostatecznie wypłacił odszkodowanie.
 5. Sądem właściwym miejscowo dla rozpoznawania wszelkich sporów mogących powstać w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi optifire jest sąd miejsca siedziby Usługodawcy. Postanowienie powyższe nie znajduje jednak zastosowania do przedsiębiorców objętych ochroną ustawową na zasadach analogicznych jak konsumenci, w takich przypadkach zastosowanie znajduje właściwość ogólna sądów powszechnych.
 6. Stosunki umowne powstałe w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi optifire podlegają prawu polskiemu, poza wypadkami, kiedy przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 7. Bieżąca wersja niniejszego Regulaminu została opracowana dnia 12 stycznia 2021 r.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w umowach zawartych przez Strony w formie pisemnej (o ile takowe umowy zostały zawarte) stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., 90, poz. 631, z późn. zm.).